Original price was: ₹160.00.Current price is: ₹135.00.

Angel Star Series – Question Bank
10ನೇ ತರಗತಿ

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಸಾರಾಂಶ.
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ವಿಷಯ ಪರಿಣತರಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kannada I Language – 10th Standard”

Your email address will not be published. Required fields are marked *