8th Std All in One Kannada – I Language Kannada Medium ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

+ Free Shipping

ಈ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ:

  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಲೇಖಕರ/ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಸಾರಾಂಶ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಸರಳ ಕಲಿಕ ಮತ್ತುಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗೆಗಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯದ ಸುಲಭ ಪುನರ್ಮನನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “8th Std All in One Kannada – I Language Kannada Medium ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart