8th Standard I Language Kannada

+ Free Shipping

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

  • ಈ ಕೈಪಿಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ:
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಲೇಖಕರ/ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಸಾರಾಂಶ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಸರಳ ಕಲಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಥೆÊಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯದ ಸುಲಭ ಪುನರ್ಮನನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “8th Standard I Language Kannada”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart