Sale!

10th Std Kannada II Language ಕನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ

120.00

+ Free Shipping

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಸಾರಾಂಶ.
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “10th Std Kannada II Language ಕನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart